Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних»

Проект

(12.11.2014)

 

Закон України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних»

 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) частину першу статті 6 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:“оприлюднює відомості Єдиного державного реєстру у вигляді набору даних (інформації у формі відкритих даних);”

У зв’язку з цим абзаци шостий-чотирнадцятий частини вважати відповідно абзацами сьомим-п’ятнадцятим;

2) у статті 20:абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:

“набору даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді)”;

речення друге частини п’ятої викласти в такій редакції:

“Порядок передачі інформації з Єдиного державного реєстру у вигляді набору даних, а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Міністерством юстиції України.”;

частину дев’яту виключити;

3) абзац другий частини першої статті 22 після слів “на своєму веб-сайті” доповнити словами “у тому числі у вигляді набору даних (інформації у формі відкритих даних)”;

2. Частину чотирнадцяту статті 38 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

“14. Доступ до Державного реєстру телерадіоорганізацій України є вільним, крім відомостей про адресу фізичної особи. Порядок користування зазначеним реєстром і розмір плати за надання письмової інформації щодо даних цього реєстру встановлюються Національною радою. Національна рада розміщує відомості Державного реєстру телерадіоорганізацій України на своєму веб-сайті, у тому числі у вигляді набору даних (інформації у формі відкритих даних), та забезпечує вільний і безоплатний доступ до них.”;

 

3. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами) доповнити статтею 41-1 такого змісту:

“Стаття 41-1. Доступ до інформаційної бази Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

1. Загальнодоступна інформаційна база Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів оприлюднюється в мережі Інтернет, у тому числі у вигляді набору даних (інформації у формі відкритих даних), а також надається на запит.”;

4. Частину п’яту статті 12 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) доповнити абзацом другим такого змісту:

“Відомості Реєстру оприлюднюються на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України, у тому числі у вигляді набору даних (інформації у формі відкритих даних). Доступ до усіх відомостей Реєстру на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України є відкритим та безоплатним.”;

5. У Законі України “Про доступ до публічної інформації” (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 32, ст. 314):

1) пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

“2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом;”

2) у пункті 3 частини першої статті 12 слова “з питань запитів на інформацію” замінити словами “з питань доступу до публічної інформації”;

3) у частині першій статті 14:

у пункті 1 слова “інформацію про свою діяльність та прийняті рішення” замінити словами “інформацію, передбачену цим та іншими законами”;

пункт 5 після слів “забезпечення доступу запитувачів до інформації” доповнити словами “та оприлюднення інформації”;

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.”;

4) частину першу статті 15 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) реєстр інформації у формі відкритих даних (перелік наборів даних)”;

5) доповнити статтею 15-1 такого змісту:

“Стаття 15-1. Доступ до інформації у формі відкритих даних

1. Розпорядники інформації зобов’язані надавати на запит, оприлюднювати та регулярно оновлювати інформацію у формі відкритих даних.

Інформація у формі відкритих даних – це інформація у вигляді структурованих наборів даних у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення програмними засобами з метою наступного використання.

Доступ до інформації у формі відкритих даних, що оприлюднюється в мережі Інтернет або надається на запит, є відкритим, безоплатним та передбачає право вільного наступного використання інформації.

2. Розпорядники зобов’язані оприлюднювати інформацію у формі відкритих даних на своїх веб-сайтах та подавати її для оприлюднення на центральному веб-порталі відкритих даних.

Кабінет Міністрів України визначає перелік наборів даних, які підлягають обов’язковому створенню, оприлюдненню та періодичному оновленню розпорядниками.

3. Вимоги до формату наборів даних, що підлягають оприлюдненню, їх сумісності, порядок функціонування центрального веб-порталу відкритих даних та оприлюднення на ньому і на веб-сайтах розпорядників інформації визначаються Кабінетом Міністрів України.

4. Кабінет Міністрів України створює (визначає) уповноважений орган з питань доступу до інформації у формі відкритих даних, який:

1) забезпечує функціонування центрального веб-порталу відкритих даних, вчасне оприлюднення та оновлення на ньому інформації у формі відкритих даних;

2) визначає технічні стандарти створення, зберігання та оприлюднення інформації у формі відкритих даних;

3) перевіряє відповідність наборів даних, що подаються розпорядниками для оприлюднення на центральному веб-порталі відкритих даних, установленим вимогам до них;

4) консультує розпорядників з питань створення та оприлюднення інформації у формі відкритих даних;

5) проводить моніторинг та аналіз практики створення та оприлюднення розпорядниками інформації у формі відкритих даних;

6) готує та оприлюднює щорічний звіт щодо практики створення та оприлюднення розпорядниками інформації у формі відкритих даних;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5. Інформація у формі відкритих даних, що містить персональні дані фізичної особи, може надаватися та оприлюднюватися за виконання принаймні однієї з таких умов:

1) знеособлення персональних даних;

2) наявність визначеної в Законі України «Про захист персональних даних» згоди фізичних осіб (суб’єктів даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних;

3) надання (оприлюднення) такої інформації передбачено законом;

4) законом заборонено обмежувати доступ до такої інформації (відносити її до інформації з обмеженим доступом).”;

6) статтю 16 викласти в такій редакції:

“Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації

1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації розпорядника інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом.

2. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації.”;

7) пункт 9 частини першої статті 18 після слова “аудіозаписи” доповнити словами “електронний документ, у тому числі у формі відкритих даних,”;

8) у частині сьомій статті 19 слова “з питань запитів на інформацію” замінити словами “з питань доступу до публічної інформації”;

6. У Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст. 343 із наступними змінами):

1) частину одинадцяту статті 17 після слів “на веб-сайті органу місцевого самоврядування” доповнити словами “зокрема у вигляді набору даних (інформації у формі відкритих даних)”;

2) частину сьому статті 19 після слів “на веб-сайті органу місцевого самоврядування” доповнити словами “зокрема у вигляді набору даних (інформації у формі відкритих даних)”;

7. У статті 17 Закону України “Про громадські об’єднання” (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 1, ст.1):

1) друге речення частини другої викласти в такій редакції:

“Обробка персональних даних, що містяться в Реєстрі громадських об’єднань, здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних.”

2) частину третю викласти в такій редакції:

“3. Відомості Реєстру громадських об’єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань реєстрації, у тому числі у вигляді набору даних (інформації у формі відкритих даних). Не підлягають оприлюдненню відомості з Реєстру громадських об’єднань про контактний номер телефону та інших засобів зв’язку, адресу місця проживання фізичної особи.”;

8. Частину п’яту статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.883 із наступними змінами) доповнити абзацом другим такого змісту:

“Уповноважений орган забезпечує оприлюднення на своєму веб-порталі інформації про закупівлі, зазначеної в частині першій цієї статті, у вигляді набору даних (інформації у формі відкритих даних).”

9. Друге речення частини другої статті 8 Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради, 2014, № 37-38, ст.2004) викласти в такій редакції:

“Відомості Реєстру вищих навчальних закладів є відкритими та надаються і оприлюднюються у вигляді набору даних (інформації у формі відкритих даних).”

 

II. Прикінцеві та перехідні положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

4) забезпечити створення центрального веб-порталу відкритих даних.

 

Голова Верховної Ради України

Опубліковано в Документи, Новини. Додати permalink.