Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення

                                                                                                                                                    ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
А. ЯЦЕНЮК
“ ” 2014 р.

                                                                     ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про зверненнягромадян” щодо електронного                                                                             звернення

Верховна Рада України постановляє:

інфографіка щодо електронного звернення громадян

інфографіка щодо електронного звернення громадян

1. Внести до Закону України “Про звернення громадян” (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256; 2005 р., № 11, ст. 200; 2013 р.,
№ 50, ст. 693) такі зміни:
1) у частині першій статті 3 слова “або усній” замінити словами “, усній та електронній”;
частину третю статті 3 викласти у такій редакції:
“Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння
реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та
інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки
в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також
висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – звернення з
проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод
тощо.”;
2) у статті 5:
частину третю викласти у такій редакції:
“Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним
посадовою особою на особистому прийомі), письмовим (надісланим поштою
або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи
через уповноважену ним особу, якщо такі повноваження оформлені відповідно
до законодавства), а також електронним (створеним громадянином та
надісланим за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних,
інформаційно-телекомунікаційних систем або електронних носіїв, на яких
записано звернення у формі електронного документа).”;
доповнити статтю після частини п’ятої новою частиною такого змісту:“Електронне звернення оформляється з дотриманням вимог щодо
обов’язкових реквізитів електронного документа відповідно до Закону України
“Про електронні документи та електронний документообіг”.”.
У зв’язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами
сьомою і восьмою;
3) частину першу статті 8 після слова “Письмове” доповнити словами “або
електронне”;
4) частину першу статті 19 доповнити після абзацу дев’ятого новим
абзацом такого змісту:
“забезпечувати доступність інформації про порядок подання та розгляду
звернень громадян;”.
У зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно
абзацами одинадцятим і дванадцятим.
5) частину другу статті 20 викласти у такій редакції:
“На обґрунтовану вимогу громадянина термін розгляду може бути
скорочено від встановленого цією статтею терміну.”.
2. Порядок створення та надсилання електронного звернення громадянами
до відповідного органу, установи встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після його
опублікування.

Голова
Верховної Ради України

посилання на джерело http://www.minregion.gov.ua/discussion/gromadske-obgovorennya-zakonoproektiv-u-sferi-e-uryaduvannya-700865/

Опубліковано в Документи, Новини. Додати permalink.